1. 09 Oct, 2018 1 commit
 2. 05 Apr, 2018 1 commit
 3. 31 Aug, 2017 1 commit
 4. 19 Aug, 2017 2 commits
  • spookysys's avatar
   modified: 05_Hardware/TK500_Driver/TK517_P5V0-PSU/TK517_P5V0-PSU.PcbDoc · c3714449
   spookysys authored
   	modified:  05_Hardware/TK500_Driver/TK517_P5V0-PSU/TK517_P5V0-PSU.PrjPcb
   	modified:  05_Hardware/TK500_Driver/TK517_P5V0-PSU/TK517_P5V0-PSU.SchDoc
   	modified:  05_Hardware/TK500_Driver/TK518_P18V-PSU/TK518_P18V-PSU.PrjPcb
   	modified:  05_Hardware/TK500_Driver/TK518_P18V-PSU/TK518_P18V-PSU.SchDoc
   	05_Hardware/TK500_Driver/TK517_P5V0-PSU/DBLS207G Rectifier.PcbLib
   	05_Hardware/TK500_Driver/TK517_P5V0-PSU/DBLS207G Rectifier.SchLib
   	05_Hardware/TK500_Driver/TK518_P18V-PSU/44268 Myrra Transformer.PcbLib
   	05_Hardware/TK500_Driver/TK518_P18V-PSU/44268 Myrra Transformer.SchLib
   	05_Hardware/TK500_Driver/TK518_P18V-PSU/DBLS207G Rectifier.PcbLib
   	05_Hardware/TK500_Driver/TK518_P18V-PSU/DBLS207G Rectifier.SchLib
   	05_Hardware/TK500_Driver/TK518_P18V-PSU/LM317T Adjustable Regulator.SchLib
   	05_Hardware/TK500_Driver/TK518_P18V-PSU/TK518_P18V-PSU.PcbDoc
   	05_Hardware/TK500_Driver/TK518_P18V-PSU/TO-220-3P.PcbLib
   c3714449
  • spookysys's avatar
   new file: 05_Hardware/TK500_Driver/TK517_P5V0-PSU/44268 Myrra Transformer.PcbLib · deeee13b
   spookysys authored
   	new file:  05_Hardware/TK500_Driver/TK517_P5V0-PSU/44268 Myrra Transformer.SchLib
   	new file:  05_Hardware/TK500_Driver/TK517_P5V0-PSU/TK517_P5V0-PSU.PcbDoc
   deeee13b