Commit ed1325af authored by inexpensive's avatar inexpensive
Browse files

Oppdatert spec

parent f477f08a
......@@ -13,7 +13,7 @@ Kortmatrisefelt:
5 LEDS:
Rd: Kort mangler
Rd: Feil
?: Reserve
?: Knappeled
Rd/Grnn: Status
Knappled: Interrupt
......
......@@ -28,4 +28,6 @@ Felles kontakt med alle LED signaler til frontpanel
Elektronikk på kortet for å indikere om et kort er satt i eller ikke (Aktiv høy)
Mekanisk støtte for kortene
\ No newline at end of file
Mekanisk støtte for kortene
Formfaktor på kortene:
Tillate kjøring av tesla
Stripboard innebygd?
\ No newline at end of file
Lkker mininmert
God nok jording
God nok fremfring av VCC
Nok avkobling p VCC
Silketrykk
Monteringshull
Plassering av konnektorer
Via stitching
Design rules overholdt
Mekanisk kollisjon av komponenter
Stackup
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment