Commit 5e800c5f authored by Ivar Eriksen's avatar Ivar Eriksen
Browse files

Møtereferat

parent bb568eb7
Møte teslakom
11 feb 2016
Tilstedte: Ivar, Øystein, Morten, Karl, Andrè, Einar, Sigurd, Knut.
Forfall: Resten
1. Gjennomgang av todo fra forrige møte
2. Review
Alle kort:
1. Burde ha tittel, nr og revisjon på skjematikk
TK-530 - Kraftbakplan
1. Definer J53_003 - GDT <-> driverkort
2. Definer J53_004 - GDT <-> driverkort
3. J53_005 - Reserved for future use
4. Thermistor e.l. ved kjøleribbe for å kunne detektere overheat.
-- Ikke nødvendig nå, kan komme i fremtidig revisjon av kortet.
5. Ved J53-006: Schottky for overspenning + polyfuse for overstrøm. Schottky nærmest kraftbakplan.
6. 2 pin JST for kobling av kort instattbus
-- Gir oss mulighet for å eksperimentere med hvor og om vi vil bruke denne.
--- Koble til kort insatt på signalbakplan?
--- Koble bryter til kontaktor via denne?
--- Koble holdekrets til kontaktor via denne?
7. Mangler pull på kort innsatt bus
8. Skruhull for å feste bakplan i chassis
9. Partnumber i kobber, slik at man får det med hvis det etses
10. Avstand mellom banene til 0,4mm.
11. Endre slik at hvis kondensatorkortet er satt inn i drivtrinnslot, detekteres det ikke som innsatt. Ref tegning på papir
12. OV logo i silketrykk
13. Kortnr i kobber
14. Kort instatt tegnes inn på buss.
TK-531 - Utgangstrinn
1. Gå over spec til tranistorer
2. Gå over linking mot bibliotek.
3. Lag kort 2cm lenger, lag festehull for håntak og kjøleribbe
4. Bane på top layer for å slippe stor greenwire
5. Endre trykk
6. Forandringe for å gjennspeile forandringe i innsatt kort.
7. Rett opp nettnavn "feil" -> "5v" i tekst ved kort.
TK-532 Utgangskondensator
1. Utladningsmotstand: Ikke nødvendig da lagret energi i kortet er ca 1mJ
2. Finn optimal kobling av kondenstatorene.
3. Lag kort 2cm lenger, lag festehull for håndtak
4. Kort insatt må rettes opp for å gjennspeile fornadringe i insatt kort.
Forslag:
- Hakk i instikkskort for å sikre kort på riktig plass.
- Chassieclamp for å holde fast kort.
- Vurdere egen 5V forsyning til kraftbakplan.
Signalbakplan
1. Footprint til 2-pin JST for kort instatt kraftbakplan.
// End review
2b. Resten av review utsatt
3. Mail
Utkast hundrefossen sendt
Morten svarer Magnus. Det blir tesling på søndag.
Øystein svarer Delta, vi stiller.
Vitensentertingen: Øystein diskuterer med PA.
4. Annet
Telsafane på OV sin nettside?
Teslakom burde ha google kalender.
5. Dato neste møte
Doodle har kommet, svar før lørdag.
6. Issues
Ryddet. Ting fra i dag må legges inn.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment