Commit 1d891fa9 authored by Øystein Smith's avatar Øystein Smith
Browse files

Flyttet spec til confluence

parent 09a4b9ab
Bestr av:
TK501 Frontpanel
TK510 Signalbakplan
TK511 DC PSU
TK512 Optisk mottaker
TK513 Limiter
TK514 Interrupter
TK519 Spenningsvakt
TK525 Kraftforsyning
TK520 GDT Trafo
TK530 Kraftbakplan
TK531 Utgangstrinn
TK532 Utgangskondensatorkort
\ No newline at end of file
4U (17,78cm) Hy
mindre enn 45cm bred (44cm)
Delt i flere deler:
Venstre side
Kortmatrise LEDS
Kortmatrise resten
Hyre side
Kortmatrisefelt:
Bruker hele hyden
1FU per kort i signalbakplanet (1FU = hyden p hyeste element i matrisa (interruptknappen))
Pr. FU:
5 LEDS:
Rd: Kort mangler
Rd: Feil
?: Knappeled
Rd/Grnn: Status
Knappled: Interrupt
Navnefelt
Kontrollpanel
Inneholder brytere og potmetere avhengig av kortbehov
Felt for kraftplanet:
3 LEDS for hvert kort i kraftbakplanet
Rd: Kort borte
Rd: Feil
Grnn: OK
Display:
?: Spenning utgangstrinn
Analog: Strm ut
?: Driftstimer x2?
Effektknapper:
Ndstoppbryter: Ndstopp (i serie med spenning inn)
Dekselbryter: Master p (i serie med spenning inn)
Fjrbelastet vribryter: Effektforsyning klar
Nedsenket momentrbryter: Effekt p
Soppmomentrbryter: Effekt av
6 Kortkantconnectorer til "signal"kretskort
- 2 til overs
- Generiske, skal kunne plugge et kort i hvilken slot man vil
- Ikke sikkerhet mot å plugge i flere av samme kort
Signaler i connector
- 1 Bus som går til alle, med mulighet for pull up og down på alle eller noen av linjene
- Kort innsatt
- LED signaler til frontpanel
- Bryter/div signaler til frontpanel
- 2 kontakter til div signaler til andre steder i kassa
- Spenninger og jord
3 Kortkantconnectorer til strømforsyninger
- 1 til overs
Signaler i connector
- AC in
- Hele eller deler av bussen
- Spenninger og jord
- Spenning ut (flere pinner)
LED som indikerer kort innsatt pr. kontakt
LED som indikerer om hver av spenningene er tilstede
Felles kontakt med alle LED signaler til frontpanel
1 kontakt pr. signalkort til frontpanel
Elektronikk på kortet for å indikere om et kort er satt i eller ikke (Aktiv høy)
Mekanisk støtte for kortene
Formfaktor på kortene:
Tillate kjøring av tesla
Stripboard innebygd
-Flatkabelconnector stor nok til alle signaler
-Testpunkter for alle signaler (skopkroker?)
-Jumpere på alle LED-signaler¨
-(lav prioritet) Areal for prototyping. Protoboard?
Optisk Mottaker
-tar inn optisk signal, sender ut Trigger og Carrier detect
-Optisk tranciever på pcb med minimalt med komponenter
-Resten av kretsen på et bakplanskort
Tilkobling:
Inngang:
-J51203 og U51201G 5V inn (JST 2pin)
-U51200 Optical Reciever
Utgang:
-J51200 og J51201 for trigger(JST 2pin)
-J51202 for Carrier Detect(JST 2pin)
*Aktiverer også LED D51201 som vister carrier detect. (Rød)
Virkemåte:
Skiller Triggersignal og carrier-signal, videresender (med kort pause på carrier).
Todo:
-Replace U51201A og U51201B med op amp(?)
Soft og hard limit
Grov og finjustering
Grovjustering diskret
\ No newline at end of file
Interruptindikator for alle slemme interrupts
Separat indikator for signalinterrupt
\ No newline at end of file
Overvåke spenninger
Gi ut spenningsstatus
Gi ut interrupt hvis noe er galt med en spenning
\ No newline at end of file
To kortkantconnectorer til utgangstrinn
En kortkantconnector til utgangskondensatorbank
(?En kortkantconnector til trimmekondensator?)
mekaninsk sttte til kort
To 4pin connectorer til innsignal
Connector til LEDsignal til frontpanel
Kort innsatt deteksjon
Solid connector eller loddepunkt til 160VDC
Solid connector eller loddepunkt til utgang
Utgangskonsdensatorbank:
Kortkantconnector
Panel montert p "kortet"
Tommelskruer
Hndtak
En versjon med variabel kapasitans
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment