Commit 9e82acec authored by Petter Breedveld's avatar Petter Breedveld
Browse files

lf på de fleste oppgaver

parent ac92074c
/*
* Initial_test.c
*
* Created: 29.01.2017 23:43:39
* Author : Petter
*/
#define F_CPU 3333333UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED1 0 // port B, connected to WO0
#define LED2 1 // port B, connected to WO1
#define LED3 4 // Port B
int main(void)
{
PORTB_DIR |= (1 << LED1) | (1 << LED2) | (1 << LED3);
PORTB_OUT |= (1 << LED1) | (1 << LED2) | (1 << LED3);
//Set clock prescaler div256
TCA0_SINGLE_CTRLA |= (TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV256_gc) | (TCA_SINGLE_ENABLE_bm);
TCA0_SINGLE_INTCTRL |= ( TCA_SINGLE_OVF_bm);
uint16_t counterTop = 0x4000;
TCA0_SINGLE_PER = counterTop;
sei();
while(1){
}
}
ISR(TCA0_OVF_vect){
cli();
PORTB_OUT ^= (1 << LED1);
_delay_ms(100);
PORTB_OUT ^= (1 << LED2);
_delay_ms(100);
PORTB_OUT ^= (1 << LED3);
TCA0_SINGLE_INTFLAGS |= ( TCA_SINGLE_OVF_bm);
sei();
}
\ No newline at end of file
/*
* Initial_test.c
Please register or sign in to reply
*
* Created: 29.01.2017 23:43:39
* Author : Petter
*/
#define F_CPU 3333333UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>
  • Jeg kan selvfølgelig ta feil, men jeg ser ikke at stdbool faktisk blir brukt i koden?

Please register or sign in to reply
void uart_init(int baud){
int baudRate = ((4UL*F_CPU)/baud); //CLK_PER = CLK_CPU, see 10.2.1
  • Mens dette ser ut som om det virker, er divisjon med variabel teller en overraskende tung operasjon på en liten AVR. Vurder om dette heller burde vært løst med en #define BAUD_9600 ((4UL*F_CPU)/9600) Slik at dette blir optimert compile-time. Avhengig av optimeringsgraden kan den måten som er brukt også kunne bli tilsvarende (hvis compileren finner det for godt å inline funskjonen), men med mindre man trenger å kunne variere baud on the fly vil det være ryddigere å gjøre det sånn. (man kan erstatte argumentet til init-funksjonen med BAUD_9600, evt. bake den inn og fjerne argumentet )

Please register or sign in to reply
//From chapter 24.3 in datasheet
PORTB_OUT |= (1 << 2);
PORTB_DIR |= (1 << 2); //Setting up TX pin as output
USART0_BAUDH = (baudRate >> 8); //Shift register right by 8 bits
USART0_BAUDL = baudRate; //Set baud rate
//USART_CTRLC CMODE bits default async, 1 stop bit, 8 bit character size
USART0_CTRLB |= (1 << USART_RXEN_bp) | (1 << USART_TXEN_bp); //Enable RX and TX
}
// function to recieve data
unsigned char uart_recieve (void){
Please register or sign in to reply
while (!(USART0_STATUS & (1 << USART_RXCIF_bp)));
return USART0_RXDATAL;
}
// function to transmit data
void uart_transmit(unsigned char data){
while (!(USART0_STATUS & (1 << USART_DREIF_bp)));
USART0_TXDATAL = data;
}
int main(void)
{
unsigned char a; // to hold the data
uart_init(9600); //start uart with baudrate of 9600
PORTB_DIR |= (1 << PIN4_bp); //Setup onboard led for signaling
  • Hvis man har kommet så langt som å introdusere _bp kan det være nyttig å bruke (eller påpeke i en kommentar) PIN4_bm i stedet for (1 << PIN4_bp).

    Edited by Snorre Nilssen Vestli
Please register or sign in to reply
PORTB_OUT |= (1 << PIN4_bp);
while (1)
{
a = uart_recieve(); // save the recieved data in varible a
  • Ren uart loopback kan innimellom være litt uheldig som eksempel da en del terminalprogram automatisk gir deg loopback om du ikke får det over serieporten. Det funker, men det går ann å vurdere å endre oppgaven/eksempelet til å bruke en eller annen form for spørsmål/svar over uart.

Please register or sign in to reply
PORTB_OUT &= ~(1 << PIN4_bp);
uart_transmit(a); // transmit the recieved data back
_delay_ms(100);
PORTB_OUT |= (1 << PIN4_bp);
}
}

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Atmel Studio Solution File, Format Version 11.00
VisualStudioVersion = 14.0.23107.0
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{54F91283-7BC4-4236-8FF9-10F437C3AD48}") = "UART", "UART\UART.cproj", "{DCE6C7E3-EE26-4D79-826B-08594B9AD897}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|AVR = Debug|AVR
Release|AVR = Release|AVR
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{DCE6C7E3-EE26-4D79-826B-08594B9AD897}.Debug|AVR.ActiveCfg = Debug|AVR
{DCE6C7E3-EE26-4D79-826B-08594B9AD897}.Debug|AVR.Build.0 = Debug|AVR
{DCE6C7E3-EE26-4D79-826B-08594B9AD897}.Release|AVR.ActiveCfg = Release|AVR
{DCE6C7E3-EE26-4D79-826B-08594B9AD897}.Release|AVR.Build.0 = Release|AVR
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal
################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################
SHELL := cmd.exe
RM := rm -rf
USER_OBJS :=
LIBS :=
PROJ :=
O_SRCS :=
C_SRCS :=
S_SRCS :=
S_UPPER_SRCS :=
OBJ_SRCS :=
ASM_SRCS :=
PREPROCESSING_SRCS :=
OBJS :=
OBJS_AS_ARGS :=
C_DEPS :=
C_DEPS_AS_ARGS :=
EXECUTABLES :=
OUTPUT_FILE_PATH :=
OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS :=
AVR_APP_PATH :=$$$AVR_APP_PATH$$$
QUOTE := "
ADDITIONAL_DEPENDENCIES:=
OUTPUT_FILE_DEP:=
LIB_DEP:=
LINKER_SCRIPT_DEP:=
# Every subdirectory with source files must be described here
SUBDIRS :=
# Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables
C_SRCS += \
../main.c
PREPROCESSING_SRCS +=
ASM_SRCS +=
OBJS += \
main.o
OBJS_AS_ARGS += \
main.o
C_DEPS += \
main.d
C_DEPS_AS_ARGS += \
main.d
OUTPUT_FILE_PATH +=UART.elf
OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS +=UART.elf
ADDITIONAL_DEPENDENCIES:=
OUTPUT_FILE_DEP:= ./makedep.mk
LIB_DEP+=
LINKER_SCRIPT_DEP+=
# AVR32/GNU C Compiler
./%.o: .././%.c
@echo Building file: $<
@echo Invoking: AVR/GNU C Compiler : 4.9.2
$(QUOTE)D:\Atmel\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE) -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG -I"D:\Atmel\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.1.102\include" -O1 -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=attiny817 -B "D:\Atmel\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.1.102\gcc\dev\attiny817" -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)" -o "$@" "$<"
@echo Finished building: $<
# AVR32/GNU Preprocessing Assembler
# AVR32/GNU Assembler
ifneq ($(MAKECMDGOALS),clean)
ifneq ($(strip $(C_DEPS)),)
-include $(C_DEPS)
endif
endif
# Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables
# All Target
all: $(OUTPUT_FILE_PATH) $(ADDITIONAL_DEPENDENCIES)
$(OUTPUT_FILE_PATH): $(OBJS) $(USER_OBJS) $(OUTPUT_FILE_DEP) $(LIB_DEP) $(LINKER_SCRIPT_DEP)
@echo Building target: $@
@echo Invoking: AVR/GNU Linker : 4.9.2
$(QUOTE)D:\Atmel\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE) -o$(OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS) $(OBJS_AS_ARGS) $(USER_OBJS) $(LIBS) -Wl,-Map="UART.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mmcu=attiny817 -B "D:\Atmel\7.0\Packs\atmel\ATtiny_DFP\1.1.102\gcc\dev\attiny817"
@echo Finished building target: $@
"D:\Atmel\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R .user_signatures "UART.elf" "UART.hex"
"D:\Atmel\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex "UART.elf" "UART.eep" || exit 0
"D:\Atmel\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objdump.exe" -h -S "UART.elf" > "UART.lss"
"D:\Atmel\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objcopy.exe" -O srec -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -R .user_signatures "UART.elf" "UART.srec"
"D:\Atmel\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-size.exe" "UART.elf"
# Other Targets
clean:
-$(RM) $(OBJS_AS_ARGS) $(EXECUTABLES)
-$(RM) $(C_DEPS_AS_ARGS)
rm -rf "UART.elf" "UART.a" "UART.hex" "UART.lss" "UART.eep" "UART.map" "UART.srec" "UART.usersignatures"
\ No newline at end of file
:1000000019C022C021C020C01FC01EC01DC01CC0FE
:100010001BC01AC019C018C017C016C015C014C024
:1000200013C012C011C010C00FC00EC00DC00CC054
:100030000BC00AC011241FBECFEFCDBFDFE3DEBF70
:100040000E9458000C949D000C9400009C01990F94
:10005000440B550B64E573E78BEC90E00E947B004A
:10006000E4E2F4E0808184608083E0E2F4E0808177
:1000700084608083832F992787FD9A958093090850
:1000800020930808E6E0F8E08081806C8083089582
:10009000E4E0F8E080818823ECF78091000808957F
:1000A000E4E0F8E0908195FFFDCF80930208089589
:1000B00080E895E20E942600E0E2F4E08081806121
:1000C0008083E4E2F4E0808180618083C4E2D4E054
:1000D0000E94480098819F7E98830E9450002AE6E3
:1000E00084E091E0215080409040E1F700C0888199
:1000F00080618883EDCFA1E21A2EAA1BBB1BFD01F4
:100100000DC0AA1FBB1FEE1FFF1FA217B307E407F6
:10011000F50720F0A21BB30BE40BF50B661F771F4E
:10012000881F991F1A9469F760957095809590952E
:0E0130009B01AC01BD01CF010895F894FFCFF3
:00000001FF
UART.elf: file format elf32-avr
Sections:
Idx Name Size VMA LMA File off Algn
0 .data 00000000 00803e00 00803e00 00000192 2**0
CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
1 .text 0000013e 00000000 00000000 00000054 2**1
CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
2 .comment 00000030 00000000 00000000 00000192 2**0
CONTENTS, READONLY
3 .note.gnu.avr.deviceinfo 0000003c 00000000 00000000 000001c4 2**2
CONTENTS, READONLY
4 .debug_aranges 00000038 00000000 00000000 00000200 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
5 .debug_info 0000183c 00000000 00000000 00000238 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
6 .debug_abbrev 00001692 00000000 00000000 00001a74 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
7 .debug_line 000002e2 00000000 00000000 00003106 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
8 .debug_frame 00000054 00000000 00000000 000033e8 2**2
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
9 .debug_str 00000b34 00000000 00000000 0000343c 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
10 .debug_loc 00000039 00000000 00000000 00003f70 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
11 .debug_ranges 00000028 00000000 00000000 00003fa9 2**0
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
Disassembly of section .text:
00000000 <__vectors>:
0: 19 c0 rjmp .+50 ; 0x34 <__ctors_end>
2: 22 c0 rjmp .+68 ; 0x48 <__bad_interrupt>
4: 21 c0 rjmp .+66 ; 0x48 <__bad_interrupt>
6: 20 c0 rjmp .+64 ; 0x48 <__bad_interrupt>
8: 1f c0 rjmp .+62 ; 0x48 <__bad_interrupt>
a: 1e c0 rjmp .+60 ; 0x48 <__bad_interrupt>
c: 1d c0 rjmp .+58 ; 0x48 <__bad_interrupt>
e: 1c c0 rjmp .+56 ; 0x48 <__bad_interrupt>
10: 1b c0 rjmp .+54 ; 0x48 <__bad_interrupt>
12: 1a c0 rjmp .+52 ; 0x48 <__bad_interrupt>
14: 19 c0 rjmp .+50 ; 0x48 <__bad_interrupt>
16: 18 c0 rjmp .+48 ; 0x48 <__bad_interrupt>
18: 17 c0 rjmp .+46 ; 0x48 <__bad_interrupt>
1a: 16 c0 rjmp .+44 ; 0x48 <__bad_interrupt>
1c: 15 c0 rjmp .+42 ; 0x48 <__bad_interrupt>
1e: 14 c0 rjmp .+40 ; 0x48 <__bad_interrupt>
20: 13 c0 rjmp .+38 ; 0x48 <__bad_interrupt>
22: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x48 <__bad_interrupt>
24: 11 c0 rjmp .+34 ; 0x48 <__bad_interrupt>
26: 10 c0 rjmp .+32 ; 0x48 <__bad_interrupt>
28: 0f c0 rjmp .+30 ; 0x48 <__bad_interrupt>
2a: 0e c0 rjmp .+28 ; 0x48 <__bad_interrupt>
2c: 0d c0 rjmp .+26 ; 0x48 <__bad_interrupt>
2e: 0c c0 rjmp .+24 ; 0x48 <__bad_interrupt>
30: 0b c0 rjmp .+22 ; 0x48 <__bad_interrupt>
32: 0a c0 rjmp .+20 ; 0x48 <__bad_interrupt>
00000034 <__ctors_end>:
34: 11 24 eor r1, r1
36: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
38: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255
3a: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
3c: df e3 ldi r29, 0x3F ; 63
3e: de bf out 0x3e, r29 ; 62
40: 0e 94 58 00 call 0xb0 ; 0xb0 <main>
44: 0c 94 9d 00 jmp 0x13a ; 0x13a <_exit>
00000048 <__bad_interrupt>:
48: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 <__vectors>
0000004c <uart_init>:
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>
void uart_init(int baud){
int baudRate = ((4UL*F_CPU)/baud); //CLK_PER = CLK_CPU, see tabell 24-2
4c: 9c 01 movw r18, r24
4e: 99 0f add r25, r25
50: 44 0b sbc r20, r20
52: 55 0b sbc r21, r21
54: 64 e5 ldi r22, 0x54 ; 84
56: 73 e7 ldi r23, 0x73 ; 115
58: 8b ec ldi r24, 0xCB ; 203
5a: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0
5c: 0e 94 7b 00 call 0xf6 ; 0xf6 <__udivmodsi4>
//From chapter 24.3 in datasheet
PORTB_OUT |= (1 << 2);
60: e4 e2 ldi r30, 0x24 ; 36
62: f4 e0 ldi r31, 0x04 ; 4
64: 80 81 ld r24, Z
66: 84 60 ori r24, 0x04 ; 4
68: 80 83 st Z, r24
PORTB_DIR |= (1 << 2); //Setting up TX pin as output
6a: e0 e2 ldi r30, 0x20 ; 32
6c: f4 e0 ldi r31, 0x04 ; 4
6e: 80 81 ld r24, Z
70: 84 60 ori r24, 0x04 ; 4
72: 80 83 st Z, r24
USART0_BAUDH = (baudRate >> 8); //Shift register right by 8 bits
74: 83 2f mov r24, r19
76: 99 27 eor r25, r25
78: 87 fd sbrc r24, 7
7a: 9a 95 dec r25
7c: 80 93 09 08 sts 0x0809, r24 ; 0x800809 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700809>
USART0_BAUDL = baudRate; //Set baud rate
80: 20 93 08 08 sts 0x0808, r18 ; 0x800808 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700808>
//control bits default async, 1 stop bit, 8 bit character size
USART0_CTRLB |= (1 << USART_RXEN_bp) | (1 << USART_TXEN_bp); //Enable RX and TX
84: e6 e0 ldi r30, 0x06 ; 6
86: f8 e0 ldi r31, 0x08 ; 8
88: 80 81 ld r24, Z
8a: 80 6c ori r24, 0xC0 ; 192
8c: 80 83 st Z, r24
8e: 08 95 ret
00000090 <uart_recieve>:
}
// function to recieve data
unsigned char uart_recieve (void){
while (!(USART0_STATUS & (1 << USART_RXCIF_bp)));
90: e4 e0 ldi r30, 0x04 ; 4
92: f8 e0 ldi r31, 0x08 ; 8
94: 80 81 ld r24, Z
96: 88 23 and r24, r24
98: ec f7 brge .-6 ; 0x94 <uart_recieve+0x4>
return USART0_RXDATAL;
9a: 80 91 00 08 lds r24, 0x0800 ; 0x800800 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700800>
}
9e: 08 95 ret
000000a0 <uart_transmit>:
// function to transmit data
void uart_transmit(unsigned char data){
while (!(USART0_STATUS & (1 << USART_DREIF_bp)));
a0: e4 e0 ldi r30, 0x04 ; 4
a2: f8 e0 ldi r31, 0x08 ; 8
a4: 90 81 ld r25, Z
a6: 95 ff sbrs r25, 5
a8: fd cf rjmp .-6 ; 0xa4 <uart_transmit+0x4>
USART0_TXDATAL = data;
aa: 80 93 02 08 sts 0x0802, r24 ; 0x800802 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x700802>
ae: 08 95 ret
000000b0 <main>:
int main(void)
{
unsigned char a; // to hold the data
uart_init(9600); //start uart with baudrate of 9600
b0: 80 e8 ldi r24, 0x80 ; 128
b2: 95 e2 ldi r25, 0x25 ; 37
b4: 0e 94 26 00 call 0x4c ; 0x4c <uart_init>
PORTB_DIR |= (1 << PIN4_bp); //Setup onboard led for signaling
b8: e0 e2 ldi r30, 0x20 ; 32
ba: f4 e0 ldi r31, 0x04 ; 4
bc: 80 81 ld r24, Z
be: 80 61 ori r24, 0x10 ; 16
c0: 80 83 st Z, r24
PORTB_OUT |= (1 << PIN4_bp);
c2: e4 e2 ldi r30, 0x24 ; 36
c4: f4 e0 ldi r31, 0x04 ; 4
c6: 80 81 ld r24, Z
c8: 80 61 ori r24, 0x10 ; 16
ca: 80 83 st Z, r24
while (1)
{
a = uart_recieve(); // save the recieved data in varible a
PORTB_OUT &= ~(1 << PIN4_bp);
cc: c4 e2 ldi r28, 0x24 ; 36
ce: d4 e0 ldi r29, 0x04 ; 4
PORTB_OUT |= (1 << PIN4_bp);
while (1)
{
a = uart_recieve(); // save the recieved data in varible a
d0: 0e 94 48 00 call 0x90 ; 0x90 <uart_recieve>
PORTB_OUT &= ~(1 << PIN4_bp);
d4: 98 81 ld r25, Y
d6: 9f 7e andi r25, 0xEF ; 239
d8: 98 83 st Y, r25
uart_transmit(a); // transmit the recieved data back
da: 0e 94 50 00 call 0xa0 ; 0xa0 <uart_transmit>
#else
//round up by default
__ticks_dc = (uint32_t)(ceil(fabs(__tmp)));
#endif
__builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc);
de: 2a e6 ldi r18, 0x6A ; 106
e0: 84 e0 ldi r24, 0x04 ; 4
e2: 91 e0 ldi r25, 0x01 ; 1
e4: 21 50 subi r18, 0x01 ; 1
e6: 80 40 sbci r24, 0x00 ; 0
e8: 90 40 sbci r25, 0x00 ; 0
ea: e1 f7 brne .-8 ; 0xe4 <main+0x34>
ec: 00 c0 rjmp .+0 ; 0xee <main+0x3e>
_delay_ms(100);
PORTB_OUT |= (1 << PIN4_bp);
ee: 88 81 ld r24, Y
f0: 80 61 ori r24, 0x10 ; 16
f2: 88 83 st Y, r24
}
f4: ed cf rjmp .-38 ; 0xd0 <main+0x20>
000000f6 <__udivmodsi4>:
f6: a1 e2 ldi r26, 0x21 ; 33
f8: 1a 2e mov r1, r26
fa: aa 1b sub r26, r26
fc: bb 1b sub r27, r27
fe: fd 01 movw r30, r26
100: 0d c0 rjmp .+26 ; 0x11c <__udivmodsi4_ep>
00000102 <__udivmodsi4_loop>:
102: aa 1f adc r26, r26
104: bb 1f adc r27, r27
106: ee 1f adc r30, r30
108: ff 1f adc r31, r31
10a: a2 17 cp r26, r18
10c: b3 07 cpc r27, r19
10e: e4 07 cpc r30, r20
110: f5 07 cpc r31, r21
112: 20 f0 brcs .+8 ; 0x11c <__udivmodsi4_ep>
114: a2 1b sub r26, r18
116: b3 0b sbc r27, r19
118: e4 0b sbc r30, r20
11a: f5 0b sbc r31, r21
0000011c <__udivmodsi4_ep>:
11c: 66 1f adc r22, r22
11e: 77 1f adc r23, r23
120: 88 1f adc r24, r24
122: 99 1f adc r25, r25
124: 1a 94 dec r1
126: 69 f7 brne .-38 ; 0x102 <__udivmodsi4_loop>
128: 60 95 com r22
12a: 70 95 com r23
12c: 80 95 com r24
12e: 90 95 com r25
130: 9b 01 movw r18, r22
132: ac 01 movw r20, r24
134: bd 01 movw r22, r26
136: cf 01 movw r24, r30
138: 08 95 ret
0000013a <_exit>:
13a: f8 94 cli
0000013c <__stop_program>:
13c: ff cf rjmp .-2 ; 0x13c <__stop_program>
Archive member included to satisfy reference by file (symbol)
d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
main.o (__udivmodsi4)
d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
D:/Atmel/7.0/Packs/atmel/ATtiny_DFP/1.1.102/gcc/dev/attiny817/avrxmega2/crtattiny817.o (exit)
Discarded input sections
.data 0x00000000 0x0 D:/Atmel/7.0/Packs/atmel/ATtiny_DFP/1.1.102/gcc/dev/attiny817/avrxmega2/crtattiny817.o
.bss 0x00000000 0x0 D:/Atmel/7.0/Packs/atmel/ATtiny_DFP/1.1.102/gcc/dev/attiny817/avrxmega2/crtattiny817.o
.text 0x00000000 0x0 main.o
.data 0x00000000 0x0 main.o
.bss 0x00000000 0x0 main.o
.text 0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
.data 0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
.bss 0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
.text.libgcc.mul
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
.text.libgcc 0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
.text.libgcc.prologue
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
.text.libgcc.builtins
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
.text.libgcc.fmul
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
.text.libgcc.fixed
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_udivmodsi4.o)
.text 0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
.data 0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
.bss 0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
.text.libgcc.mul
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
.text.libgcc.div
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
.text.libgcc 0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
.text.libgcc.prologue
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
.text.libgcc.builtins
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
.text.libgcc.fmul
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
.text.libgcc.fixed
0x00000000 0x0 d:/atmel/7.0/toolchain/avr8/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/avrxmega2\libgcc.a(_exit.o)
Memory Configuration
Name Origin Length Attributes
text 0x00000000 0x00100000 xr
data 0x00802000 0x0000ffa0 rw !x
eeprom 0x00810000 0x00010000 rw !x
fuse 0x00820000 0x00000009 rw !x
lock 0x00830000 0x00000400 rw !x
signature 0x00840000 0x00000400 rw !x
user_signatures 0x00850000 0x00000400 rw !x
*default* 0x00000000 0xffffffff
Linker script and memory map
Address of section .data set to 0x803e00
LOAD D:/Atmel/7.0/Packs/atmel/ATtiny_DFP/1.1.102/gcc/dev/attiny817/avrxmega2/crtattiny817.o
LOAD main.o
START GROUP